01 
MY NAME IS ÀLVARO CÀNOVAS, I’M A 22yo DESIGNER FROM BARCELONA. CURRENTLY FOCUSED ON EXPLORING GRAPHIC DESIGN FROM A CRITICAL AND SPECULATIVE WINDING. 2019 GRADUATE AT EINA. 

Mark

OUT OF MEMORY 
Out of memory és un projecte crític/discursiu realitzat amb l’objectiu de posar en qüestió la relació objecte-usuari a través de l’externalització del record. Quin valor té recordar quan tot queda guardat en una memòria externa que ens domina? Quina relació es produeix en aquest vincle, i quins valors ètics promovem quan es genera? Apropant l’intel·ligència artificial per a dur-la a un terreny més humanista, es busca reavaluar el record i qüestionar l’ús de la tecnologia que ens envolta. Posant en dubte les funcions dels agents i les conductes preestablertes, fins a invertir-los en un escenari que es mou entre l’especulació i la realitat a través d’una mirada crítica personal, sorgida de la pèrdua d’una fotografia.

(EN)


Out of memory is a critical /discursive project aimed at questioning the object-user relationship through the act of outsourcing memories. What’s the value of remembering when everything is stored in an external memory that control us? What relationship results from this link, and what ethical values do we promote when is generated? Approaching the technology to bring it to a more humanistic field, we seek to reevaluate the memory and question the use of the technology that surrounds us. Doubting the functions of the agents and pre-established behaviors until they are inverted in a scenario that happens between speculation and reality through a personal critical look arised from the loss of a photograph.


     
       
✨️Featured and exhibited at Blanc Festival 2019    ALVARO CANOVAS 
ABOUT
EMAIL   
Mark