MY NAME IS ÀLVARO CÀNOVAS, I’M A 22yo DESIGNER FROM BARCELONA. CURRENTLY FOCUSED ON EXPLORING GRAPHIC DESIGN FROM A CRITICAL AND SPECULATIVE WINDING. 2019 GRADUATE AT EINA. 

Mark

ANNEXO MAGAZINEAnnexo és una publicació trimestral ficcional que explora el terme barri i el deforma amb la intenció de tractar de percebre els seus límits com a paraula i espai definit. Amb cada número, i un barri diferent en el qual submergir-se, divaguem sobre l’història d'aquest amb la finalitat que el seu contingut es desfiguri i transformi per mitjà de l'art, en tots els seus àmbits i condicions. Aquest primer número parla sobre Bellvitge, barri de l'Hospitalet de Llobregat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sobre la seva història i sobre allò que podria ser ara, si ningú hagués lluitat per canviar-lo.

(EN)


Annexo is a fictional quarterly publication that explores the term neighborhood and deforms it with the intention of trying to perceive its limits as word and defined space. With each number, and a different neighborhood in which to submerge, we talk about its history, until its content is disfigured and transformed through art, in all its fields and conditions. This first issue talks about Bellvitge, a neighborhood from Hospitalet de Llobregat in the metropolitan area of Barcelona. About its history and what it could be now if no one had fought to change it.

    ALVARO CANOVAS 
ABOUT
EMAIL   
Mark